Izgradnja i opremanju Reciklažnog dvorišta Podbadanj Grižane

Korisnik:Općina Vinodolska Općina
Ukupna vrijednost projekta:2.955.106 HRK
Iznos bespovratnih sredstava:2.853.787 HRK

Opis

Projekt Reciklažno dvorište Podbadanj Grižane doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje.

Galerija

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah