Izrada strateških dokumenata i analiza

Svojim smo klijentima pružali usluge stručne pomoći u izradi strateških planova i pratećih dokumenata te u izradi višegodišnjih proračunskih planova, provedbu prioritizacije razvojnih projekata i izrada liste projekata prema definiranim kriterijima, povezivanje projekata s prikladnim izvorima financiranja, uslugu uspostave funkcionalnog sustava za pripremu i provedbu EU projekata kod klijenta, stručnu pomoć u izradi izvješća i reviziji strateških dokumenata te stručnu pomoć u izradi svih stručnih studija i analiza koje se traže po pojedinom natječaju.

Knjiga EU POLITIKE I FONDOVI

Naručite odmah